3. MISJA

Misja – to dość poważne słowo. Nawet zbyt poważne, ale jakoś inaczej tego, co tu napiszemy, nie można było prościej nazwać.

Zatem Misja. Zatem Podcast. Zatem Człowiek… i zasady, które po mimo tego, że sami je sobie narzucamy, są traktowane przychylnie i ze zrozumieniem. Służą do doskonalenia warsztatu oraz pozyskiwania nowych słuchaczy.

 

Siedem zasad dobrego podcastingu.

Re­gu­lar­ność bo to wg mnie wiąże „klienta ze sprze­dawcą”. Na za­wsze. Na do­bre… i już. Słuchacze lubią rytm i lubią pamiętać, że   dana audycja nadaje np.: we wtorki.

Au­ten­tycz­ność – nie ko­piuj (Mar­tina), bądź inny, na­wet je­śli cię nie ro­zu­mieją. Rób swoje. Bądź unikalny i mów swoim własnym głosem. Zyskasz rozpoznywalność oraz słuchalność.

Umie­jęt­ność wy­sła­wia­nia się – Po­myśl za­nim coś po­wiesz, ale i sta­raj się uży­wać pra­wi­dłową „ortografię”. Skromne notatki przed odcinkiem mogą pomóc.

In­te­rak­tyw­ność – sta­raj się za­chę­cić słu­cha­czy do ko­men­to­wa­nia, do dzie­le­nia się opi­niami, ale mo­żesz też za­chę­cać do od­wie­dzin miejsc, w któ­rych by­łeś, bądź or­ga­ni­zo­wać kon­kursy. Tu spek­trum jest szerokie.

Roz­po­zna­wal­ność – choć pod­cast to hobby, ale stwórz markę, ja­kość, coś co cię wy­różni w tłu­mie nadawaczy. Bądź sobą.

Wia­ry­god­ność – ściem­niać można jak au­tor tu pi­szący, ale warto co ja­kiś czas prze­pla­tać od­cin­kami praw­dzi­wymi, mó­wić szcze­rze, na­wet otwo­rzyć się do słu­cha­cza. To może po­wo­do­wać pew­nego ro­dzaju więź z odbiorcą.

Do­bra or­ga­ni­za­cja – mó­wić jest łatwo, ale za­in­te­re­so­wać słu­cha­cza jest co­raz trud­niej. Za­tem ra­dzę przy­go­to­wać się do od­cinka. Na­wet su­che punkty, kilka słów, wy­kres, plan bar­dzo po­może. Oczy­wi­ście można iść na żywioł, je­śli ktoś „ma ga­dane”, ale mimo to naj­prost­szy plan pod­ca­stu jesz­cze ni­komu nie zaszkodził.

Polski podcasting skończy niedługo 8 lat i prawie od samego początku autor tego podcastu bawi się w zapisywanie i publikowanie siebie. I choć z natury to człowiek skryty i nie lubiący jak i pokazywać siebie, i swego życia, to poprzez fale eteru podcastowego przybliża, mniej lub bardziej rzeczywiście i prawdziwie swoje życie.

Ale do rzeczy – Misja. Polski podcasting nie ma dobrej prasy, nie rozwija się tak jak by tego oczekiwało kilka ważnych osób, ale nie znaczy, że nic się nie dzieje. Ot jesteśmy lokalni, jesteśmy indywidualni i jesteśmy przez to rozproszeni, co za tym idzie pozbawieni siły przebicia w innych mediach.

Zatem Podcast Nie Tylko Dla Orłów z racji swojej wiekowości oraz formy środków przekazu stara się kultywować i rozpowszechniać ideę podcastingu.
Autor poprzez swój podcast oraz inne formy wyrazu stara się szerzyć informacje oraz świadomość wśród ludu naszego polskiego.

Czy mu się to udaję, czy nie, to już nie jemu osądzać, ale kilka poczynań i projektów, które wyszły z jego ręki na pewne przyczyniają się do kultywowania zjawiska zwanego (polskim) podcastingiem.

Zapraszamy zatem na strony jego autorstwa:

www.podcastofon.pl*
www.wincenty-pstrowski.pl
www.podcast.com.pl
www.archiwum-wincentego.pl

*Strona ta, jak i projekt jest już zarządzana przez inne osoby.COMMENTS

0 Responses to 3. MISJA

Bear